Menu

Welke waarde heeft onze accreditatie?

KTNO en de Wet op hoger onderwijs
De Vakopleidingen, Modules  en Bij- of Nascholingen op deze website leidt mensen in geen enkel geval op tot een door het ministerie van onderwijs wettelijk erkend MBO of HBO diploma. Wij benadrukken dat zorgverleners opgeleid worden voor een vak in plaats van een titel. Na het afronden van een studie ontvangt men een diploma, certificaat of bewijs van deelname dat erkend wordt door één of meerdere beroepsverenigingen binnen de complementaire gezondheidszorg (CAM-sector).

KTNO is geen vereniging wél facilitator
Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen heeft een faciliterende rol in informatie en is zelf géén beroepsvereniging. Wij verlenen uitsluitend accreditatie aan aanbieders die voldoen aan onze criteria en structureel blijk geven van goed handelen. Door op een correcte, moderne manier samen te werken ontstaat er meer duidelijkheid over wat valide én legitiem is. Het KTNO platform voorziet in deze behoefte.

Beroepsverenigingen
Het is aan beroepsvereniging(en) om te besluiten accreditaties al dan niet te erkennen zodat duidelijk wordt of een richting past bij het beroepsprofiel. Om dit voor hen makkelijk en beheersbaar te maken, bieden wij hen gratis online software aan waarmee deze erkenningen afgegeven kunnen worden. De erkenning is uitsluitend relevant indien je als zorgverlener een relatie met de betreffende beroepsvereniging onderhoudt óf dit wilt gaan doen.

Onafhankelijk
Zorgverzekeraars hebben CAM- vakverenigingen- en specialisten in Nederland verzocht gebruik te maken van onafhankelijke accreditatie-instituten zoals Stichting KTNO om de algehele kwaliteit van het onderwijsaanbod in de CAM-sector te kunnen verbeteren en bewaken. Lees meer over onze aanpak, visie en missie in onze CAM-zorg student zorgverlener showcase.

Scholingssoorten, Studiepunten en EC's
Hoewel wij onze uiterste best doen doen een correct en kwalitatief aanbod te realiseren, moet er bij iedere registratie op onze website zorgvuldig nagegaan worden waar de scholing precies toe leidt. Dat doe je door goed te letten op welke van onderstaande vier scholingssoorten je in je zoekresultaat op onze website tegenkomt en je bewust te zijn van de verschillen:

Vakopleidingen en Modules 
Vakopleidingen geven veelal mogelijkheden tot beroepsmatige beoefening van een vak en toetreding tot een beroepsvereniging. Ook Modules kunnen veelal in gecombineerde vorm (of een veelvoud ervan) tot een mooi curriculum leiden voor therapeut, coach of adviseur. Modules kunnen door zorgprofessionals overigens ook uitstekend worden gedaan als bij- of nascholing, maar je zult ontdekken dat deze vaak wat uitgebreider qua  inhoud/omvang zijn en een langere duur hebben dan de scholingssoort Bij- of Nascholing.

Bij- of Nascholing
Bij- of Nascholingen zijn bestemd voor leden van beroepsverenigingen en leveren vaak punten op die door het bestuur of commissie binnen de vereniging worden toegekend. Omdat de waarderingen voor studiepunten per beroepsprofiel verschillen, kun je op onze website geen toewijzing van studiepunten vinden. Raadpleeg je vereniging dus wanneer specifieke studiepunten voor jou belangrijk zijn. Bijscholing gaat vaak om verbreding van kennis (compleet nieuwe dingen leren) en nascholing om verdieping (kennis of vaardigheden opfrissen).

Studiepunten en EC's
EC's is een term die in ons werk inmiddels een gangbare afgeleide van European Credit Transfer System (ECTS) betreft en wordt in de regel nogal eens verward met studiepunten die verenigingen toekennen. Er zijn ook verenigingen die de studiepunten in het kader van Bij- of Nascholing één op één gelijkstellen aan ECTS op onze website en studiepunten als zodanig toekennen, maar dit is lang niet altijd zo. Informeer (als je lid bent) daarom altijd even bij je eigen vereniging wat precies aan de orde is.

Hoe het werkt is dat een totale studiebelasting gedeeld wordt door de Europees vastgestelde norm van 28 om op het aantal "EC's" te komen. 28 uren studiebelasting is dus 1 EC. Een bepaalde ondergrens van te behalen EC's (bijvoorbeeld 120) geeft vaak bij een vereniging aan wat je aan hoeveelheid CAM-erkend HBO of WO onderwijs gevolgd moet hebben om lid te kunnen worden.

Voorwaarde om deze berekening te mogen toepassen is dat scholing ook op HBO of WO niveau gegeven wordt. Je zult om die reden op onze website géén EC's aantreffen bij MBO scholingen. We spreken in dergelijke gevallen over Studie Belastings-Uren (SBU).